Procedury bezpieczeństwa Przedszkola 2020 w Płokach

Drodzy Rodzice, witamy Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Przedszkole zostało przygotowane  na przyjęcia dzieci zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, opracowane zostały WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące od 1 września 2020r. Prosimy Rodziców o zapoznanie się i dostarczenie wychowawcom klas  oświadczeń w dniu 1 września.

Procedury zapewnienia możliwego bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola „Płokusiowe Przedszkole” w Płokach na czas zagrożenia infekcją wirusa COVID-19.

Opracowane na podstawie i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

      Dyrektor Publicznego Przedszkola „Płokusiowe Przedszkole” w Płokach – w czasie zagrożenia zakażeniem COVID-19 – zapewnia o podjęciu należnych starań w celu minimalizacji ryzyka infekcji i kontaktu dzieci między grupami, realizując wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa dla dobra dzieci

     Z zastrzeżeniem i jednocześnie zachowaniem podstawowych zapisów poniższej Procedury – Dyrektor Publicznego Przedszkola „Płokusiowe Przedszkole” w Płokach w sytuacji nagłej i wyjątkowej może podjąć odrębne decyzje zmierzające do minimalizacji zagrożenia infekcją i ochrony bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia możliwego bezpieczeństwa w Placówce i realnej ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w naszej Placówce obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za realizację możliwych do spełnienia warunków bezpieczeństwa w danych okolicznościach przyjętych i higienicznych warunków dostosowanych do możliwości pobytu na terenie Publicznego Przedszkola „Płokusiowe Przedszkole” zwanego dalej Placówką, odpowiada Dyrektor Placówki – mgr Anita Pytel.
 2. W placówce stosuje się niezbędne wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, umieszczone na stronie internetowej Placówki.
 3. Przedszkole pracuje 5 (pięć) dni w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem kalendarzowych dni świątecznych w godzinach: od 7:00 do 15:30.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 20 (dwadzieścia) osób.
 5. Do przedszkola nie są wpuszczane następujące osoby: dzieci oraz pracownicy z ewidentnymi zewnętrznymi objawami chorobowymi, mogącymi wskazywać na infekcję. Przed wejściem do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku jest mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 6. Na terenie budynku przedszkolnego dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą  w maseczkach), jeżeli nie jest to wprost nakazane przepisami prawa lub w treści wytycznych Ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.
 7. Przedszkole zapewnia na swoim terenie możliwie minimalny kontakt dzieci między grupami w celu optymalnej ochrony zdrowia dzieci i wykluczenia ewentualnego ryzyka infekcji.
 8. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane. Wejście do Placówki możliwe jest tylko od strony placu zabaw. Przejście od strony Szkoły Podstawowej będzie niedostępne.
 9. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze oraz na I piętrze budynku znajdują się niezbędne numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia ewidentnych zewnętrznych objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki, mogących wskazywać na ryzyko infekcji.
 10. Dyrektor placówki zapewnia:
  1. Możliwe do zastosowania w określonych okolicznościach: sprzęt, środki czystości i dezynfekcji, które zapewniają optymalnie bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;
  1. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku przedszkolnego, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od ewentualnych koniecznych dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego, termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała;
  1. Niezbędne plakaty z podstawowymi zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  1. Niezbędne pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono ewidentne zewnętrzne objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia przedszkolnego);
  1. Niezbędną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom i rodzicom dzieci.
 11. Dyrektor:
  1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  1. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci w miarę możliwości nie było zabawek i przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  1. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce zapewnia o podjęciu należytej staranności w celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka.
  1. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie,
   w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  1. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  1. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  1. Zapewnia – w miarę możliwości – taką organizację zajęć, która minimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa przebywa w wyznaczonej, stałej sali zaś grupą opiekują się Ci sami opiekunowie;
  1. W niezbędnym zakresie informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

 Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować następujące niezbędne zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  1. Kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  1. W miarę możliwości minimalizować kontakt z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki;
 3. Informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o niepokojących objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 6. Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocą nauczyciela ani opiekunkami.
 7. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
  1. Ciągi komunikacyjne – myją;
  1. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów,
   z których korzystają dzieci nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  1. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  1. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  1. Pracują w rękawiczkach.
 8. Nauczycielki, pomoc nauczyciela i opiekunki:
 9. sprawdzają możliwe warunki do prowadzenia zajęć – liczbę dzieci zgodną z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi podstawowych zasad bhp;
 10. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
 11. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 12. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 13. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 14. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w zbyt bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 15. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały zbyt bliskich kontaktów;
 16. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają zbyt dużą liczbę dzieci;
 17. ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;
 18. odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;
 19. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do  drzwi wejściowych przedszkola i przekazuje  pracownikowi.
 2. Dziecko nie może wnosić do budynku zabawek ani żadnych przedmiotów.
 3. Pracownik dba o to, aby dziecko po wejściu na salę umyło ręce ciepłą wodą i mydłem.
 4. Pracownik wyznaczony do „kierowania ruchem”  będzie również dokonywał pomiaru i zapisywał temperaturę ciała dzieci przyprowadzanych do Placówki.
 5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika dyżurującego przy drzwiach wejściowych do Placówki, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie pozwala wejść dalej i  informuje Dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.
 6. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 7. Opuszczając placówkę dziecko przekazywane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola w szatni danej grupy.
 8. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się z placu zabaw.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie Placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownik kuchni:
 4. Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane/wydawane są posiłki;
 5. Myje ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  1. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  1. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  1. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  1. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  1. po skorzystaniu z toalety,
  1. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  1. po jedzeniu i piciu;
 6. Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 7. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną;
 8. Wyrzuca rękawiczki/myje rękawiczki i wyrzuca wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 9. Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Placówki;
 10. Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 80 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 11. Posiłki dla dzieci wydawane są tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu z pomocami
  i opiekunkami dzieci.
 12. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 13. Posiłki dzieciom podają opiekunki i pomoce.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza swój teren.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci korzystają z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie jedna grupa.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył niepokojące zewnętrzne objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę  go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o niezwłoczny odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez Dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci
  z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje możliwe w danych okolicznościach środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego dziecka niezwłocznie odbierają je z Placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki przy zachowaniu możliwych w tej sytuacji środków bezpieczeństwa i ochrony.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika Placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik ten niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o swoim podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności w ten sposób aby optymalnie zminimalizować niebezpieczeństwo przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje oraz niezbędne polecenia przez nią wydane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana
  o zakażenie realnie mogła mieć kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie Placówki zaistnienia realnego podejrzenia niebezpieczeństwa infekcji.
 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia: 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania i zostały w niezbędnym zakresie zaktualizowane w dniu: 26.08.2020 r.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do niezbędnego ich stosowania oraz przestrzegania.

Płoki, 24 sierpnia 2020 r.

——————————–

mgr Anita Pytel

Dyrektor

Oświadczenie do druku i uzupełnienia