Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznej Szkole w Płokach w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w naszej placówce obowiązują specjalne Procedury Bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w  Publicznej Szkole w Płokach zwanej dalej placówką, odpowiada Dyrektor Placówki, Pani Anita Pytel.
 2. W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, umieszczone na stronie internetowej placówki.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 8:00 do 15:00.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie może maksymalnie wynosić 14.
 5. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję lub temperaturą 37 stopni. Przed wejściem do budynku każdemu pracownikowi oraz dziecku będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 6. W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą  w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 7.  W okresie od 18 maja 2020 roku czynne będzie tylko wejście główne do placówki. Przejście od strony Przedszkola będzie niedostępne dla uczniów.
 8. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze oraz na I piętrze budynku znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Dyrektor placówki zapewnia:

 1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, oraz sprzętów znajdujących się w placówce;
  1. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzach, a także środki ochrony osobistej,
   w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla nauczycieli oraz personelu sprzątającego;
  1. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  1. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki
   i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  1. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Dyrektor:

 • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  • Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było sprzętu, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  • Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie,
   w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  • Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • Zapewnia taką organizację zajęć, która ograniczy do minimum kontakt poszczególnych grup dzieci, a
    dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
  • Informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie
   z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  1. Kaszlenia, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  1. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 6. Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz opiekunkami.

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 1. Ciągi komunikacyjne – myją;
  1. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów,
   z których korzystają dzieci nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, sprzęty, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  1. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  1. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  1. Pracują w rękawiczkach.

Nauczyciele, pomoce nauczyciela i opiekunki:

 1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe
  u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. Myją, dezynfekują sprzęty, przedmioty, które wykorzystywano na zajęciach, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu;
 3. Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia na każdej przerwie, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
 6. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 7. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły.

 1. Tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
  1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji mycia rąk.
  1. Pracownik dyżurujący przy wejściu/wyjściu dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu/wychodzącemu dziecku. Jej odczyt zapisuje na liście wejść.
  1. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
  1. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.
  1. Uczniowie klas I-III korzystają wyłącznie z wyznaczonych miejsc w szatni.
  1. Dzieci korzystające z opieki przyprowadzane są do godziny 8:30. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
  1. Pracownik pełniący opiekę nad dziećmi przywożonymi do szkoły transportem organizowanym przez placówkę dokonuje pomiaru temperatury dziecka przed jego wejściem do autobusu.

Odbieranie dzieci z klas I-III:

 1. Odbieranie dzieci z klas I-III odbywa się do godz.13:00.
  1. Rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko. Osoba dyżurująca powiadamia nauczyciela o przyjściu rodzica.
  1. Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej osobie.
  1. Przy wyjściu osoba dyżurująca dokonuje pomiaru temperatury dziecka, zapisuje wynik na liście wejść, po czym przekazuje dziecko rodzicowi. 

Wyjścia na zewnątrz

 1. Szkoła nie będzie organizować wyjść poza teren szkoły.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie  jedna grupa.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę  go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci
  z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana
  o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

                                                                                                                                           Anita Pytel

`