Procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach

Informacja dla Rodziców Drodzy Rodzice witamy Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Szkoła i Przedszkole zostało przygotowane  na przyjęcia dzieci zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, opracowane zostały WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące od 1 września 2020r. Prosimy Rodziców o zapoznanie się i dostarczenie wychowawcom klas  oświadczeń w dniu 1 września.

Procedury zapewnienia możliwego bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Płokach w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Płokach – w czasie zagrożenia zakażeniem COVID-19 – zapewnia o podjęciu należnych starań w celu minimalizacji ryzyka infekcji i kontaktu dzieci między grupami, realizując wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa dla dobra dzieci

      Z zastrzeżeniem i jednocześnie z zachowaniem podstawowych zapisów poniższej Procedury – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Płokach w sytuacji nagłej i wyjątkowej może podjąć odrębne decyzje zmierzające do minimalizacji zagrożenia infekcją i ochrony bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia możliwego bezpieczeństwa w Placówce i realnej ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół w naszej Placówce obowiązują specjalne Procedury Bezpieczeństwa.

 1. Za realizację możliwych do spełnienia warunków bezpieczeństwa w danych okolicznościach przyjętych i higienicznych warunków dostosowanych do możliwości pobytu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Płokach, zwanej dalej placówką, odpowiada Dyrektor placówki – mgr Anita Pytel.
 2. W Placówce stosuje się niezbędne wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, umieszczone na stronie internetowej placówki.
 3. Szkoła pracuje 5 (pięć) dni w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem kalendarzowych dni świątecznych w godzinach: od 7:00 do 15:00.
 4. Do budynku szkolnego nie są wpuszczane następujące osoby: uczniowie oraz pracownicy z ewidentnymi zewnętrznymi objawami chorobowymi, mogącymi wskazywać na infekcję lub z temperaturą co najmniej 37 stopni. Przed wejściem do budynku każdemu pracownikowi oraz uczniowi jest mierzona temperatura termometrem bezdotykowym. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik szkoły.
 5. W budynku szkolnym uczniowie ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą  w maseczkach).
 6. Nadal czynne będzie tylko wejście główne do placówki. Przejście od strony Przedszkola będzie niedostępne dla uczniów.
 7. Na tablicy ogłoszeń w korytarzu na parterze oraz na I piętrze budynku znajdują się niezbędne numery telefonów do Organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia niepokojących zewnętrznych objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Dyrektor placówki zapewnia:

 1. Niezbędny sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, oraz sprzętów znajdujących się w placówce;
  1. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzach, a także środki ochrony osobistej,
   w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla nauczycieli oraz personelu sprzątającego;
  1. Plakaty z podstawowymi zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  1. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki
   i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  1. PRAWIDŁOWĄ informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Dyrektor:

1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2. Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było sprzętu, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

4. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie,
w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

6. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

6. Informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie
   z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  1. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  1. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 6. Pracownik kuchni nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz opiekunkami.

   Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 1. Ciągi komunikacyjne – myją;
  1. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów,
   z których korzystają dzieci nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, sprzęty, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  1. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  1. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  1. Pracują w rękawiczkach.
 2. Nauczyciele, pomoce nauczyciela i opiekunki:
 3. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć- niepokojące objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp;
 4. Myją, dezynfekują sprzęty, przedmioty, które wykorzystywano na zajęciach, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu;
 5. Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 6. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia na każdej przerwie, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 7. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
 8. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 9. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły.

 1. Tylko jedna osoba zdrowa przyprowadza dziecko i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
  1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki dziecko odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji mycia rąk.
  1. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi budynku, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych oczekujących dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.
  1. Uczniowie klas I-III korzystają wyłącznie z wyznaczonych miejsc w szatni.

Odbieranie dzieci z klas I-III:

 1. Odbieranie dzieci z klas I-III odbywa się do godziny 15:00
  1. Rodzic czeka przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko. Osoba dyżurująca powiadamia nauczyciela o przyjściu rodzica.
  1. Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej osobie.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przy wyjściu poza teren szkoły obowiązują obostrzenia zgodne ze strefą w jakiej znajduje się miejscowość.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci korzystają z placu zabaw, siłowni plenerowej i boiska.
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane raz dziennie.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę  go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci
  z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana
  o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 15. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia: 1.września 2020 r. do czasu ich odwołania i zostały w niezbędnym zakresie zaktualizowane w dniu: 26.08.2020 r.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do niezbędnego ich stosowania oraz przestrzegania.

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych ucznia, który w sposób rażący narusza zasady wskazane w powyższych unormowaniach, nie stosuje się do zalecań nauczyciela bądź innego pracownika placówki, zagraża bezpieczeństwu innych uczniów bądź mimo upomnień zachowuje się w sposób ewidentnie naruszający procedurę. W razie bezpośredniej konieczności nauczyciel bądź inny pracownik szkoły może czasowo uniemożliwić w/w uczniowi kontakt z pozostałymi osobami na czas oczekiwania na przyjazd rodzica.

———————————————————- 

Płoki, 24 sierpnia 2020 r.

Anita Pytel – Dyrektor

Oświadczenia do pobrania: