Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1 )
z dnia … maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11i:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 22 maja 2020 r.
zmienia komunikat, o którym mowa w ust. 1, w ten sposób, że:
1) w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub
języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust.
1, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego
egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej
Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11j ust. 1;
2) uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1078, 1287, 1680,
1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.
– 2 –
w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych,
przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół,
o których mowa w § 11j ust. 1.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów,
o których mowa w ust. 1, dokonane przed ogłoszeniem komunikatu, o którym mowa
w ust. 1, pozostają w mocy, z wyjątkiem powołania zespołów przedmiotowych,
które unieważnia się.

 1. W przypadku ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1,
  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 3 dni przed terminem
  danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza powołanie członków
  i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach
  egzaminacyjnych oraz w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego.”,
  c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
  „4a. W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może dokonać zmian
  w składzie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących przebieg
  egzaminów, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych salach egzaminacyjnych
  oraz miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, powołanych przed dniem 20 maja
  2020 r., z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzonych w
  rozporządzeniu.”,
  d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:
  „5a. W 2020 r. szkolenie, o którym mowa w ust. 5, może być przeprowadzone
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  5b. W 2020 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty,
  egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów
  egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje
  egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik
  kształcenia na odległość.
  5c. Szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje
  – 3 –
  egzaminacyjne, może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik
  kształcenia na odległość.”,
  e) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
  „7. W informacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji
  Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby
  pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie odpowiednio
  w danej sali egzaminacyjnej lub danym miejscu przeprowadzania egzaminu.
 2. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
  ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
  maturalnego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z
  dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, podaje również
  informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w
  § 11j ust. 1.”;
  2) po § 11i dodaje się § 11ia i § 11ib w brzmieniu:
  „§ 11ia. 1. W 2020 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej
  egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z
  tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:
  1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni
  funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;
  2) innej szkole lub w placówce.
 3. W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu
  nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany
  odpowiednio egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, albo
  nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego
  mogą wchodzić:
  1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania
  stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;
  2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki
  doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
  specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
  stanowiska nauczyciela.
  – 4 –
 4. Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
  przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
  gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
 5. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w
  ust. 2, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu
  egzaminacyjnego.
 6. W 2020 r. jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin
  ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków
  zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.
 7. W 2020 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie
  gimnazjalnym i części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący
  zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
  § 11ib. 1. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu
  nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego
  lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna
  egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo
  nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub
  centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
  1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania
  stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia
  ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
  2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki
  doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
  specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
  stanowiska nauczyciela.
 8. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w
  ust. 1, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu
  egzaminacyjnego.
 9. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego
  przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub
  zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest
  – 5 –
  przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki
  zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum
  kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
  1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania
  stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia
  ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;
  2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki
  doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
  specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania
  stanowiska nauczyciela.
 10. W 2020 r. jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część
  pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
  zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa
  się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
 11. W 2020 r. jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania
  części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie, w której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań
  egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków
  zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.
 12. W 2020 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz
  egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych
  stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:
  1) przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego
  w obecności zdających albo
  2) z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk
  egzaminacyjnych przez odpowiednio elektroniczny system przeprowadzania
  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system
  przeprowadzania egzaminu zawodowego.”;
  3) § 11j otrzymuje brzmienie:
  „§ 11j. 1. W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust.
  5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, realizujących
  kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt
  1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz absolwentów
  – 6 –
  dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust.
  5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, którzy realizowali
  kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt
  3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed
  dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2020 r. może
  być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu
  konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych
  ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez
  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem
  właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub
  przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa
  w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
  oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za
  granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 13. Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:
  1) uczniowie, którzy złożyli do dnia 30 września 2019 r. deklarację, o której mowa w
  art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku
  egzaminu ósmoklasisty;
  2) absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do
  egzaminu maturalnego – w przypadku egzaminu maturalnego.
 14. Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka
  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.
 15. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym
  zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na
  swoich zastępców odpowiednio:
  1) osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 – w przypadku gdy dany egzamin
  jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;
  2) kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub
  przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy dany
  egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.
 16. W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:
  1) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. – Prawo oświatowe;
  – 7 –
  2) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. – Prawo oświatowe;
  3) osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami
  przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw
  wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin
  ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych
  przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw
  wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w
  szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym
  przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji
  Egzaminacyjnej. Przepisy § 11i ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.
 18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu
  egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, do dnia 30 maja 2020 r., powołuje w
  poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych,
  przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których
  mowa w ust. 1:
  1) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z
  poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
  2) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu
  maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza
  przewodniczących tych zespołów.
 19. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw
  dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia
  22 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  Wykaz zawiera:
  1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub
  przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której
  mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej
  szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie
  lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu
  – 8 –
  egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz
  adresem poczty elektronicznej.
 20. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego
  przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa
  wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest
  przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy
  przystąpią do egzaminu ósmoklasisty oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do
  egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 30 maja 2020 r. w postaci elektronicznej
  dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej
  Komisji Egzaminacyjnej.
 21. Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:
  1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub
  przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której
  mowa w ust. 1, dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły:
  adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
  2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie
  lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu
  egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz
  adresem poczty elektronicznej;
  3) dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu
  ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię
  (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i
  numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  4) informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy
  przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust.
  1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub art. 44zzr ust. 1–7
  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym
  przed dniem 1 września 2017 r.
 22. Materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw
  dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej
  w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  – 9 –
 23. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw
  dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie
  określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
  wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.”;
  4) po § 11k dodaje się § 11ka–11kw w brzmieniu:
  „§ 11ka. 1. W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów
  obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.
 24. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów
  obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem
  przypadków określonych w § 11kb ust. 1.
  § 11kb. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
  mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka
  obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
  1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części
  ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej,
  języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
  lub
  2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
  nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
 25. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu
  maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości
  etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w
  terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu
  maturalnego z tego przedmiotu.
 26. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r.,
  przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu
  maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo
  dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia
  do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji
  dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu
  – 10 –
  maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię
  zagraniczną.
  § 11kc. 1. Dyrektor szkoły oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym
  mowa w § 11j ust. 4, na podstawie informacji, o których mowa w § 11kb ust. 3, sporządza
  wykaz absolwentów przystępujących do części ustnej egzaminu maturalnego
  z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w § 11kb ust. 1, i przekazuje go w
  postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia
  29 maja 2020 r. Wykaz zawiera:
  1) imię i nazwisko absolwenta, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL –
  serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2) nazwę przedmiotu, a w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka
  obcego nowożytnego, również informację, czy jest to egzamin, dla którego nie
  określa się poziomu, czy jest to egzamin przeprowadzany na poziomie
  dwujęzycznym;
  3) oświadczenie, o których mowa w § 11kb ust. 3.
 27. W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka
  mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego absolwent
  technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust.
  2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
  niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm.3)), w terminie do dnia 29 maja
  2020 r., składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografię
  wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego. Złożenie
  bibliografii w tym terminie, jeżeli nie została złożona wcześniej, jest warunkiem
  przystąpienia do tego egzaminu.
  § 11kd. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 27 maja
  2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej
  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dla absolwentów, o których mowa w § 11kb
  ust. 1, uwzględniając komunikat, o którym mowa w § 11i ust. 1. Informację o
  wyznaczonym terminie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje absolwentom.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1705, z 2011 r. poz. 1206, z 2012 r.
poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 668 oraz z 2017 r. poz. 60.
– 11 –

 1. Szkolny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu
  egzaminacyjnego przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji
  egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r.
  § 11ke. 1. Część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przeprowadza
  zespół przedmiotowy powołany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w
  szkole, którą absolwent ukończył, lub innej szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej
  komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do
  przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej
  szkole przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym
  dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji
  egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce, w którym absolwent przystępuje do części
  ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, i informuje o tym absolwenta oraz
  przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.
 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powołać zespół przedmiotowy
  do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w
  okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczyć przewodniczącego tego zespołu.
  Członkowie zespołu przedmiotowego powołanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej
  są wynagradzani na warunkach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra
  Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania
  egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich
  za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648).
  § 11kf. 1. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z
  języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej
  szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od
  liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
 4. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka
  mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
  przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub
  okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby
  absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
 5. Liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego
  z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa
  – 12 –
  się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie
  dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej
  szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od
  liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.
  § 11kg. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy
  części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące
  informacje:
  1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art.
  9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
  obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
  2) liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia
  do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z §
  11kb ust. 3, w tym:
  a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z
  poszczególnych przedmiotów,
  b) liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego
  z poszczególnych przedmiotów,
  c) liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy
  przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art.
  44zzr ust. 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w
  brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
  d) liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu
  maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;
  3) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu
  maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu
  delegującego;
  4) uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;
  5) liczbę załączników, o których mowa w ust. 4.
 6. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch
  jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu
  egzaminacyjnego.
 7. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w szkole
  jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący
  – 13 –
  zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie
  określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. W przypadku
  przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w okręgowej komisji
  egzaminacyjnej oba egzemplarze protokołu są przechowywane w tej komisji.
 8. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykazy zdających
  część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające
  następujące informacje:
  1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art.
  9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
  obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;
  2) dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do
  części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kc
  ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku
  numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
  tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:
  a) którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
  b) którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu,
  c) którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części
  ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art.
  44zzr ust. 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w
  brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
  d) którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia;
  3) liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu
  maturalnego z danego przedmiotu.
  § 11kh. 1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz
  pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części
  pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do
  części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
 9. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części
  przeznaczonej na wpisanie:
  1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
  – 14 –
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w części ustnej
  egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co
  najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,
  b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się
  adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku
  pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i
  art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;
  2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej
  części egzaminu,
  b) zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  dodatkowego wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie
  przeprowadzano.” – w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem
  zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z
  dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.
  § 11ki 1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego
  z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego
  przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów
  możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co
  najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
 10. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części
  przeznaczonej na wpisanie:
  1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co
  – 15 –
  najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu
  maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
  b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w
  przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30%
  punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego
  przedmiotu lub tych przedmiotów,
  c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się
  adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku
  pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i
  art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;
  2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej
  części egzaminu,
  b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w
  przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części
  egzaminu,
  c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się
  adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku
  pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i
  art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.
 11. Absolwent, który w 2020 r. zadeklarował, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z
  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ponowne przystąpienie do egzaminu
  maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów
  obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych
  przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach
  z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30%
  punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu
  – 16 –
  maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Przepis ust. 2 pkt 1 lit. b i
  c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.
  § 11kj. 1. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o
  którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie
  oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu
  maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu
  obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do
  uzyskania.
 12. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części
  przeznaczonej na wpisanie:
  1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co
  najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu
  maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
  b) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego
  lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje
  się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku
  pozostałych zdających;
  2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej
  części egzaminu,
  b) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się
  adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku
  pozostałych zdających.
 13. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym
  mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
  oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu
  maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdał egzamin maturalny, jeżeli z
  – 17 –
  każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30%
  punktów możliwych do uzyskania.
 14. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie dojrzałości w części
  przeznaczonej na wpisanie:
  1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co
  najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu
  maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,
  b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych – w
  przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30%
  punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego
  przedmiotu lub tych przedmiotów,
  c) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego
  lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje
  się adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku
  pozostałych zdających;
  2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:
  a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w
  przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej
  części egzaminu,
  b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych – w
  przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części
  egzaminu,
  c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się
  adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.” – w przypadku
  pozostałych zdających.
  – 18 –
 15. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym
  mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
  oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. zadeklarował ponowne
  przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych
  przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub
  tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich
  latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej
  30% punktów możliwych do uzyskania. Przepis ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c
  stosuje się odpowiednio.
  § 11kk. 1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach
  poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej
  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć
  ich wynik, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  i podwyższyli wynik w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
  danych przedmiotów, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na
  wpisanie:
  1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej – wpisuje się wyniki
  uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego
  lub tych przedmiotów obowiązkowych;
  2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej – wpisuje się wyniki
  uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub
  tych przedmiotów dodatkowych.
 16. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w
  2020 r. zadeklarowali przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego
  przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części egzaminu,
  zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie
  spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej
  egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.
  § 11kl. 1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach
  poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej
  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów
  dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, na aneksie do
  świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotu lub
  – 19 –
  przedmiotów dodatkowych części ustnej wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej
  egzaminu maturalnym z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów
  dodatkowych.
 17. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w
  2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali
  egzaminu maturalnego, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r.
  nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych.
  § 11km. 1. Absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7
  września 1991 r. o systemie oświaty, którzy spełniają warunek określony w § 11kb ust. 1,
  oraz którzy w 2020 r.:
  1) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych
  przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części, i podwyższyli ten wynik, albo
  2) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych
  przedmiotów, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego
  – na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wpisuje się wyniki uzyskane w
  części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.
 18. Absolwenci, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r.
  nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych
  przedmiotów.
  § 11kn. Absolwentowi, o którym mowa w § 11kb ust. 1, któremu przewodniczący
  zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z danego przedmiotu
  obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego
  przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2020 r. egzaminu
  nie przeprowadzano.”.
  § 11ko. W 2020 r. świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i
  zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna
  przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub
  upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym
  mowa w § 11i ust. 1 pkt 3.
  – 20 –
  § 11kp. 1. Absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego
  przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, o której mowa w art. 44zzq ust. 1
  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku
  określonego w § 11kb ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę
  opłatę:
  1) na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo
  2) na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora
  okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. – w
  przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem
  imiennego rachunku bankowego.
 19. W przypadku absolwentów, o których mowa w § 11ki ust. 1, § 11kj ust. 3, § 11kk
  ust. 2, § 11kl ust. 2 oraz § 11km ust. 2, do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za
  egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
  systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020, nie
  wlicza się przystąpienia lub złożenia informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia, o
  której mowa w § 11kb ust. 3, do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  lub przedmiotów w 2020 r.
  § 11kq. Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach
  szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części
  pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub
  przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów
  możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu
  obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:
  1) nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  obowiązkowego zgodnie z § 11kb ust. 1 lub
  2) przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
  obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do
  uzyskania, lub
  3) egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu
  unieważniony.
  § 11kr. Absolwenci, o których mowa w § 11kh ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 11ki
  ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, § 11kj ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 1 lit. c i pkt 2
  lit. c oraz § 11kn, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020
  – 21 –
  przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu
  obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego
  przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co
  najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.
  § 11ks. 1. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu
  maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres
  przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów
  zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu
  maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września
  1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w
  części ustnej, liczy się od października 2020 r.
 20. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu
  maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z
  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres
  przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie
  z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego
  po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
  systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej,
  liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu
  maturalnego po raz pierwszy.
 21. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu
  maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w
  części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z
  § 11kb ust. 1, oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako
  przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości,
  mogą – przystępując ponownie do egzaminu maturalnego – wybrać jako przedmiot
  obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot
  dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.
  § 11kt. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji
  egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu
  maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest
  przeprowadzany w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji
  – 22 –
  egzaminacyjnej. Informację o miejscu przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej
  egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji
  egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie
  później niż na 14 dni przed terminem tego egzaminu.
  § 11ku. 1. W 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego, o której mowa w art.
  44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest przeprowadzana
  z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po
  uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1 tej ustawy, a w przypadku
  braku możliwości przeprowadzenia próbnego uruchomienia elektronicznego systemu
  przeprowadzania egzaminu zawodowego część pisemna egzaminu zawodowego jest
  przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, po
  uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 22. Informację o zamiarze przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego
  z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi dyrektor szkoły, placówki
  kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje do dyrektora
  okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 5 tygodni przed planowanym
  terminem egzaminu.
 23. Do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem
  arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi stosuje się przepisy rozdziału 5
  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz
  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w zakresie
  dotyczącym przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
  § 11kv. 1. W 2020 r., jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły
  podstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych w roku
  szkolnym 2019/2020, przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w
  terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu – w przypadku uczniów, którzy przystąpili
  do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali
  zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
 24. W 2020 r., jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły policealnej o
  rocznym okresie nauczania w roku szkolnym 2019/2020, przyjmuje się:
  – 23 –
  1) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie
  głównym – datę 28 sierpnia 2020 r.;
  2) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie
  dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu
  zawodowego – datę przeprowadzania ostatniego egzaminu zawodowego w terminie
  dodatkowym.
 25. Słuchacz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2019/2020 z przyczyn
  losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej
  egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie głównym albo przerwał ten
  egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej, uzyskuje promocję na
  semestr programowo wyższy, jeżeli:
  1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne
  oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
  44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2) złożył wniosek do dyrektora szkoły o przystąpienie do części pisemnej lub części
  praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym, zgodnie z przepisami art.
  44zzzga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 26. Nieprzystąpienie przez słuchacza, o którym mowa w ust. 3, do egzaminu
  zawodowego w terminie dodatkowym jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania
  nauki w szkole policealnej. Dyrektor szkoły skreśla tego słuchacza, w drodze decyzji, z
  listy słuchaczy.
  § 11kw. 1. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
  1) art. 44zzw ust. 3 i 8, art. 44zzy ust. 3 i 6, art. 44zzz ust. 7, 10–12 i ust. 17 w zdaniu
  drugim, art. 44zzzq ust. 4, 9 i 10, art. 44zzzr ust. 2 i 5 oraz art. 44zzzt ust. 7, 10–12
  i ust. 17 w zdaniu drugim ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –
  wynosi 5 dni;
  2) art. 44zzw ust. 4 i art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
  oświaty – wynosi 10 dni;
  3) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty – wynosi 2 dni robocze;
  4) art. 44zzz ust. 17 w zdaniu pierwszym i art. 44zzzt ust. 17 w zdaniu pierwszym
  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – wynosi 16 dni;
  – 24 –
  5) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – wynosi 1
  miesiąc.
 27. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio w:
  1) art. 44zzw ust. 3, art. 44zzy ust. 3, art. 44zzzq ust. 4 i 10, art. 44zzzr ust. 2 oraz art.
  44zzzt ust. 7 i 10–12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w
  brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. – wynosi 5 dni;
  2) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
  września 2019 r. – wynosi 2 dni robocze;
  3) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
  obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. – wynosi 1 miesiąc;
  4) art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
  obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. – wynosi 10 dni.
 28. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:
  1) art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
  obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. – wynosi 3 dni robocze;
  2) art. 44zzw ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
  obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. – wynosi 10 dni;
  3) art. 44zzzq ust. 4 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w
  brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. – wynosi 5 dni.
 29. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio:
  1) w § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016
  r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
  gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz
  z 2019 r. poz. 626) – wynosi 7 dni;
  2) w § 69 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016
  r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
  gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz
  z 2019 r. poz. 626) – wynosi 10 dni przed dniem, w którym jest przeprowadzany
  egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
 30. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio:
  1) w § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019
  r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
  – 25 –
  zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – wynosi 1
  miesiąc;
  2) § 35 ust. 4–6, § 40 ust. 2 i § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
  przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie – wynosi 21 dni;
  3) § 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
  sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
  egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  – zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.
 31. W 2020 r. termin, o którym mowa w § 13 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
  innych druków (Dz. U. poz. 1700 oraz 1780) – w przypadku szkół policealnych, które
  realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego –
  określa się na dzień 15 września 2020 r.”;
  5) w § 13:
  a) pkt 2 i 2a otrzymują brzmienie:
  „2) art. 9a ust. 2 pkt 7–9, art. 9c ust. 2 pkt 4, art. 9c ust. 2 pkt 8 w zakresie
  dotyczącym szkolenia kandydatów na egzaminatorów, art. 44zg ust. 2, art. 44zt
  pkt 1 lit. a i pkt 2, a także art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest
  przeprowadzany egzamin maturalny, art. 44zzd ust. 1 i art. 44zzn ust. 1, ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2a) art. 9a ust. 2 pkt 9, art. 44zt pkt 2 lit. b, a także art. 44zzn ust. 8 w zakresie
  części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym
  przed dniem 1 września 2017 r.;”,
  b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:
  „9a) § 23 ust. 3–5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3–5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, §
  45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk
  egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
  i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
  – 26 –
  9b) § 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie
  losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
  szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673 i z 2017 r. poz.
  2416);”,
  c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
  „14) § 17 ust. 3a–3c i ust. 4, § 53 ust. 3–5, § 54 ust. 3–4, § 68 ust. 1 pkt 2, § 71 z
  wyjątkiem określania na świadectwie dojrzałości poziomu egzaminu i
  § 73 ust. 1, a także § 19 ust. 4 i § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów
  stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków
  i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
  maturalnego;”,
  d) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
  „14a)§ 16 ust. 3a–4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików
  przez uczniów, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
  2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
  egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 512 oraz z 2019 r. poz. 625);”;
  6) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
  „§ 13a. 1. W 2020 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy w
  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1
  września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie
  dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust.
  6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia
  2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
  gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
 32. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1.”.
  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ