Konkurs literacki

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

 

„Kocham moją babcię za…” – konkurs na opowiadanie

 

REGULAMIN

 1. Organizator konkursu

Publiczna Szkoła w Płokach

 1. Cele konkursu
 2. Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów.
 4. Doskonalenie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworów.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

– uczniowie szkoły podstawowej

klasy: I – III
klasy: IV – VII

-uczniowie gimnazjum

 klasy: II-III

 1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi samodzielnie w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i  nienagradzanymi w konkursach literackich.
 2. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie.
 3. Opowiadanie powinno być napisane na komputerze, a jego objętość nie może przekraczać dwóch stron maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów, z interlinią 1,5 i wydrukować jednostronnie.

Prace niespełniające powyższych wymagań nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

6.Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do swojej pracy wydrukowane i  podpisane przez rodzica oświadczenie stanowiące załącznik niniejszego regulaminu.

 1. Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane autorom, lecz przechodzą na własność organizatora.
 2. Termin i miejsce składania prac
 3. Prace należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: Publiczna Szkoła w Płokach ul. Szkolna 6 32-543 Płoki z dopiskiem :Międzyszkolny Konkurs Literacki do dnia 19.01.2018r.
 4. Jury

Jury konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

 1. Kryteria oceniania
 • twórczy charakter tekstu
  • poprawność stylistyczna i językowa
  • poziom literacki pracy
  • samodzielność i oryginalność

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 30.01.2018 r.

2.Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, przyznając tym samym nagrody dla poszczególnych kategorii wiekowych uczestników. 

3.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

4.Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: ZGODA