Klasa 8

Matematyka

Zestaw II powtórzeniowy oraz wysłany arkusz egzaminacyjny ze zdjęć


Geografia

Proszę o przerobienie rozdziału Australia i Oceania (rozdział 4) – 2 tematy. Temat: Sprawdź się sam proszę wykonać na osobnej kartce podpisanej oddanej po powrocie do oceny. Zaraz po powrocie w poniedziałek będzie sprawdzian z tego rozdziału.

Marcela i Nikola mają do przygotowania temat o Kanadzie i tak zostaje. Julia – Stany Zjednoczone.

Z rozdziału Ameryka Północna i Południowa klasówka za 4 tygodnie po powrocie.

Bardzo proszę uzupełnić ćwiczenia – będą sprawdzane po powrocie

Angielski

 1. Powtórzyć słownictwo z rozdz. 1-8.
 2. Zrobić zeszycie ćwiczenia ze str.20-21 z wyjątkiem słuchania.
 3. Zadania ze str.38-39 z wyjątkiem słuchania.
 4. Zadania ze str. 56-57 z wyjątkiem słuchania.
 5. Zadania z kart pracy. (ksero)

Historia

Temat: Powojenna odbudowa. (Przeczytać i zrobić notatkę)

Uczeń powinien:

 • wyjaśnić znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, „bitwa o handel”, plan trzyletni,
 • przedstawić bilans polskich strat w gospodarce po wojnie
 • opisać zniszczenia wojenne Polski
 • omówić założenia i skutki realizacji dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu
 • wyjaśnić, jak mieszkańcy traktowali Ziemie Odzyskane
 • przedstawić straty dóbr kulturalnych w Polsce

Temat: Polska w czasach stalinowskich. (Przeczytać i zrobić notatkę do lekcji)

Uczeń powinien:

 • wyjaśnić znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), system monopartyjny, Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), system centralnego sterowania, plaan sześcioletni, kolektywizacja, stalinizm, socrealizm
 • zna daty: powstania PZPR (22 VII 1948), przyjęcie Konstytucji PRL (22 VII 1952)
 • identyfikować postaci: Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta, Stefana Wyszyńskiego
 • podać główne cechy ustroju politycznego Polski w okresie stalinowskim
 • przytoczyć przykłady terroru w czasach stalinowskich

Rosyjski

podręcznik strona 46 – lewą stronę tabelki napisać po rosyjsku (przetłumaczyć). Zadania pod tabelką przetłumaczyć na język polski.

Biologia

Podręcznik str 97-120 + ćwiczenia z tych tematów + przesłać zaległe prezentacje na przyrodawebquest@gmail.com

Polski

1. poprawę oceny z wypracowania Kraina jutra – przesłać mailowo najpóźniej do pn 16.03. (data przedłużona o kilka dni, niż wcześniej ustalaliśmy). Można przesyłać prace w wersji komputerowej, a jeśli już ktoś napisał ręcznie – wystarczy przesłać zdjęcie lub skan. sylwia.lason@tlen.pl

2. Wypracowanie z „Syzyfowych prac” (dotyczy rozmowy M. Borowicza z bohaterem z wybranej lektury lub innego tekstu literackiego na temat rozterek i pierwszych przeżyć miłosnych) – termin do pt 20.03.

3. Arkusz egzaminacyjny, który wczoraj otrzymaliście (też z fragm. „Syzyfowych prac”) – do przećwiczenia w domu.

Fizyka

Wykonać zadania w zeszycie przedmiotowym z podręcznika strona 222 zadanie 3; strona 228 zadanie od 1 do 4 + ćwiczenia strona 99 zadanie 3 i 4

Chemia

Podręcznik str. 150-156 + ćwiczenia str 84 do 87 + uzupełnić braki od strony 56

WOS

Temat: Sądy i trybunały. (Przeczytać i zrobić notatkę do lekcji)

Uczeń powinien:

 • omówić hierarchię i strukturę sądów w Polsce
 • wymienić nazwy trybunałów działających w Polsce
 • określić główne zadania Trybunału Konstytucyjnego
 • rozpoznać główne zasady postępowania sądowego
 • wyjaśnić znaczenie zasady dwuinstancyjności sądownictwa w Polsce
 • wyjaśnić, czym zajmują się sądy adminstracyjne
 • wyjaśnić, na czym polega zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów

\klas